กฏหมายและข้อบังคับ ของหน่วยงานภาครัฐ

กรมศุลกากร

กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถ่ายและการจัดเก็บอากร สำหรับสินค้าอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ

กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาฯ

กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระทำการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรกำกับ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ HS 2022 และ AHTN 2022

พระราชบัญญัตศุลกากร 2469 EN

พระราชบัญญัตศุลกากร 2469 THAI ok

พระราชบัญญัตศุลกากร 2560 EN

พระราชบัญญัตศุลกากร 2560 THAI ok

กรมสรรพากร

กฎกระทรวงกฎกระทรวง กำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

พระราชกำหนด การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฎิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓

คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชกำหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

กระทรวงคมนาคม

ICAO Air Cargo Security

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 2552

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์

พรบ-สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง2562-1

พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

Cargo Agents Handbook Resolution 801 - Worldwide - Edition 45

Dangerous Goods Competency Based Training and Assessment - Edition 1

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

NCASP-ฉบับแก้ไขครั้งที่-3-พ.ศ.-2563

กฎกระทรวงประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ

คู่มือและขั้นตอนการยื่นขอรับรองเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม Update

พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย-พ.ศ.-2558

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ-พ.ศ.-2497

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ-พ.ศ.-๒๕๕๘

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy