สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้

(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม

(3) ขอตรวจสอบกิจการหรือทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการหรือกรรมการที่ทาหน้าที่แทนเลขานุการ

(4) เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก

(5) สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่นิติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่นิติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจเป็นตัวแทนในการให้บริการพิธีการศุลกากรนำสินค้าเข้า/ออกทางอากาศเป็นหลัก ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้ามาเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติของสมาชิก

ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) มีฐานะมั่นคงพอสมควร

(3) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

(4) ต้องประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขนส่งทางอากาศอย่างเป็นหลัก (เป็นล่ำเป็นสัน)

(4.1) เป็นที่รู้จักของบุคคลในวงการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4.2) มียอดขายส่งออกทางอากาศ โดยรายงานยอดขาย (Cargo Sales Report) ในรายละเอียดที่ผ่านมา อย่างน้อย 6 เดือน

(4.3) ต้องมีบุคลากรและหรือ Outsources ในการดำเนินงานเป็นตัวแทนขนส่ง สินค้าทางอากาศไทย

(5) ต้องมีสำนักงานเป็นหลักแหล่งในการดำเนินงาน

(6) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย

(7) มีสิทธิ์ออกเสียง

(8) ต้องไม่เป็นตัวแทน GSA และ CSSA ให้กับสายการบินใด สายการบินหนึ่ง และไม่เป็นผู้ส่งออก

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับสถานะเป็นสมาชิกสมทบก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี หากมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกสามัญให้ยื่นความจำนงเพื่อพิจารณาเป็นสมาชิกสามัญอีกครั้ง

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ (ใบสมัคร)

ที่สมาคมได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ 1 ฉบับ (TAFA Membership Application)

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)

3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

4. สำเนาใบทะเบียนการค้า

5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

6.งบแสดงฐานะทางการเงิน

7. สำเนา

- Certificate DGR 1 ฉบับ - Basic Cargo 1 ฉบับ

8. สำเนา

- บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ

9. จดหมายรับรองจาก

- สายการบินที่เป็นสมาชิกของ IATA 2 สายการบิน ที่แสดงว่าท่านได้ใช้บริการผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของสายการบิน หรือ GSA นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- สมาชิกสามัญ 2 บริษัทที่แสดงว่าท่านได้มีธุรกิจและหรือ ใช้บริการผ่านสมาชิกสามัญ เหล่านั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารเพิ่มเติม

- ภ.ง.ด 50 ย้อนหลัง 3 ปี

- Cargo Sales Report ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี

- Organization Chart

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล
Line ID
Upload แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
Support file .png, .doc, .docx, .pdf, .jpeg (Maximum 1 MB)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy